Services Payment

 
HAND TECHNIQUES

OI TSUKI

GYAKU TSUKI

AGE TSUKI (Seiken Tsuki)

URA TSUKI

MAWASHI TSUKI

KAGI TSUKI

YAMA TSUKI

HEIKO TSUKI

HASAMI TSUKI

 

.

TETSUI UCHI

YOKO HIJI ATE

MAE HIJI ATE

USHIRO HIJI ATE

MAWASHI HIJI ATE

TATE HIJI ATE

OTOSHI HIJI ATE

SHUTO UCHI

HAITO UCHI

 


Students of All Ages Welcome Learn Self Discipline and Self DefenseCall Now
732-396-0088